Lov for Bisp Gunners Gilde

Denne lov tager udgangspunkt i Stiftelsesdo­ku­mentet af 7. juni 2000 for Bisp Gunners Gilde.

Formål

Bisp Gunners Gilde har til formål:
1. At udbrede kendskabet til Viborg og dens historie
2. At skabe fællesskab mellem byens borgere
3. At få gæster til at føle sig velkomne i Viborg
hvilket blandt andet søges gennemført

Hjemsted

Bisp Gunners Gilde har hjemsted i Viborg med særlig tilknytning til området ved Asmild Kirke med statuen af Bisp Gunner samt områ­det ved Gammel Torv.

Medlemmer

Som medlemmer kan optage enhver person, der vil støtte Bisp Gunners Gildes formål.

Generalkapitlet

Bisp Gunners Gilde ledes af et Generalkapi­tel på 13 medlemmer, hvoraf syv udgør Ka­pitlet og de øvrige seks er Særligt Kommitte­rede.
Kapitlets syv medlemmer vælges blandt med­lemmerne. Kapitlet står for gildets dag­lige le­delse.
Særligt Kommitterede er følgende: Formanden for Historisk Samfund for Viborgegnen, formanden for Turistforeningen, en repræsentant for Asmild Menighedsråd, Biskoppen i Viborg, borgmesteren i Viborg og en dommer i Vestre Landsret.
Generalkapitlet konstituerer sig selv og laver sin egen forretningsorden, der tages op til drøftelse mindst en gang om året.
Posterne som formand, næstformand, kasse­rer, sekretær og evt. andre poster i General­kapitlet skal vælges blandt Kapitlets medlemmer.

Udvalg

Generalkapitlet kan med henblik på at løse særlige opgaver bede medlemmer om at indtræde i udvalg. Formanden for et sådant udvalg skal være et medlem af generalkapitlet.

Prior af Bisp Gunners Gilde

Personer, der har gjort sig fortjent dertil, kan hædres ved at blive udnævnt til ”Prior af Bisp Gunners Gilde”.

Emblem

Medlemmer af Bisp Gunners Gilde har ret til at bære emblem, hvis form og udseende der tages beslutning om i Generalkapitlet.

Generalforsamling

En gang om året, så vidt muligt den 15. august, afholdes der en ordinær generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:

Valg af dirigent.
Beretning om Bisp Gunners Gildes virksomhed.
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
Forslag fra medlemmerne.
Forslag fra Generalkapitlet.
Fastsættelse af kontingent.
Valgt af medlemmer til Kapitlet (Af de syv valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, er 3 på valg i ulige år og 4 på valg i lige år).
Valg af to suppleanter.
Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel enten ved skriftlig medde­lelse eller som elektronisk post til med­lemmerne eller ved annonce­ring i de lokale avi­ser.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. august.
Alle valg og beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Kun generalforsamlingen kan give, forandre eller ophæve Lov for Bisp Gunners Gilde.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Generalkapitlet og skal indkaldes, såfremt mindst 25 medlemmer sender Generalkapitlet en skriftlig anmodning herom sammen med det eller de motiverede forslag, der ønskes behandlet.
Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, begæringen er modtaget, ved meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 8 dages varsel og med oplysning om, hvilke forslag, der skal behandles.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, og som er til stede, har stemmeret.

Nedlæggelse

Nedlæggelse af Bisp Gunners Gilde kræver, at et flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor. Der træffes samtidigt beslutning om, hvad eventuelle midler skal bruges til.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Vor Frue Dag den 15. august 2000

med æn­drin­ger vedtaget den 15. august 2013.

Søren Hjortshøj Nielsen                    Ole Kandborg
Dirigent                                          Formand

Her kan du downloade en pdf-fil af Gildets love:

Gildets love